top of page

Acerca de

אקו-הידרולוגיה

אקו-הידרולוגיה, תפיסה של נגר חורפי, אפילו קיצוני, כנכס ולא רק כסיכון. אקו-הידרולוגיה מתייחסת לאיכות הנגר החורפי, לא רק לכמותו, וכן לטיפול בו, השהייתו, איגומו, החדרתו ושימוש בו לטובת הסביבה ובני האדם, כחלק מפארק, בעיקר בתוך סביבה אורבנית. (טיהור אגמים ונחלים)

הפרוייקטים המוצגים הם רק דוגמאות מתוך מאות פרוייקטים שבוצעו.

המשולש הגדול (פארק קונביץ)

פארק אריאל שרון (חיריה)

bottom of page