top of page

Acerca de

אגמים ונחלים

הפתרונות שפיתחנו מאפשרים, לראשונה בישראל, להפוך נחלים מזוהמים בשפכים קשים, לנחלי מים זורמים, בריאים ונקיים לטובת האדם והסביבה.

 

הפתרונות שלנו כוללים בין השאר, טיפול מקדים לשפכים שמגיעים לנחל, הסדרה של הזרימות והגדות, החזרת המגוון הביולוגי (צמחייה שעתידה למשוך בעלי חיים), סחרור המים, טיפול וטיהור במים מושבים והבאתם לרמה המתאימה לחיי הנחל, הורדה של מיקרו-מזהמים כגון הורמונים ואנטיביוקטיקה ויצירת מערכת נופית נגישה לאדם.

הפרוייקטים המוצגים הם רק דוגמאות מתוך מאות פרוייקטים שבוצעו.

הרחקת מיקרו מזהמים שפדן

אזארבאיג'אן

אגם דימונה

bottom of page