top of page

Acerca de

נגר מטמנות

אנחנו מטפלים בנגר, כלומר בנוזלים הניגרים לקרקע ולמי התהום מהרי זבל וממטמנות. ככל שהר הזבל וותיק יותר, הנגר קשה יותר לטיפול וככל שהזבל בעייתי יותר (תעשיית העור, למשל). כך מערכת הטיפול מורכבת ומדויקת יותר.

 

לדוגמא טיפלנו בהרי זבל בסין (בסמוך לתעשיית עור שמייצרת זיהום שחור במים) וגם בחירייה (פרויקט הדגל שלנו בארץ), נגר מלוח ומאתגר מאד, שהצלחנו להביא לאיכות מים טובה ולסייע להפיכת המקום למרכז מבקרים ולימוד. (טיהור נחלים ואגמים)

הפרוייקטים המוצגים הם רק דוגמאות מתוך מאות פרוייקטים שבוצעו.

חווא-דו דרום סין

חיריה טיפול בנגר

bottom of page