top of page

טיפול בשמנים מינרלים ופנולים על ידי צמחי מים

מערכות מב"ט (מערכת ביולוגית טבעית) תופסות מקום גדל והולך בטיפול בשפכים "קשים" המכילים פנולים והידרוקרבונטים. את הדרך פרצו מחקרים שמומנו על ידי הצבא האמריקאי וחברות הדלק הגדולות לפני 15-10 שנים. היום מעביר הצבא האמריקאי בהדרגה את כל מתקניו למערכות צמחיות, וכך גם החברות טקסקו, של אמוקו, ואחרות.


 

ניתן לשער שהצורך לרצות את הממסד והקהילה משפיע על הבחירה, אך בעיקר פועלים כאן נימוקים טכניים וכלכליים. המערכות הצמחיות מוכיחות עצמן כמערכות אמינות, יעילות וזולות גם בהקמה, ובעיקר בתחזוקה, המהווה עקב אכילס כמעט תמיד. מערכות המב"ט מסוגלות לספוג תנודות חריפות, ולתפקד במשך שנים ללא התערבות אנושית.


 

בארץ נבנו על ידי "עפרה צמחי מים" מספר מערכות לתחנות דלק, ושתי מערכות לחיל האוויר המטפלות בשפכי סדנאות מנועים, ואיזורי שטיפת רכבים. התוצאות מדברות בעד עצמן. לא רק שהמערכות עומדות בתנאים הקשים ומספקות אחוז הורדה גבוה של הפרמטרים הנדרשים ע"י משרד הבריאות, אלא הן מספקות גם הורדה משמעותית של משתנים שאינם נדרשים בד"כ כמו קוליפרמים, ללא הכלרה.


 

גם במפעל "אהבה" בים המלח עובדת זה 12 שנה מערכת של עפרה, ושם הבעיה המרכזית הינה אמולסיות שומניות , שסתמו כל מערכת טיפול שהיתה במקום קודם לכן. המערכת הטבעית עובדת ללא כל התערבות, ורק לאחר 11 שנה, נקראנו לגיזום , דילול ורענון שלה, בעיקר לצרכים אסתטים, שכן המערכת הפכה לחלק מהמיתוג ה"ירוק" של החברה, ונערכים בה סיורים.

גגגגגגגגגגגגגגגגג.PNG

אם נבחן שתי מערכות בבסיס חיל אוויר:

דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד.PNG

בתחנת הדלק דבירה של אלון דור, נבנתה בשנת 2002 מערכת כוללת המטפלת בתשטיפים + שפכים סניטרים. המערכת תוכננה לקבל עד 4 מ"ק יומי. בפועל היא קיבלה בסביבות 6 מ"ק, ועם הרחבת התחנה, עד 30 מק"י! בסופו של דבר הורחבה המערכת והותאמה לספיקה האמיתית. בכל שנות קיומה של המערכת היא מנוטרת באופן קבוע, ומעולם לא נתקבלה תוצאה חריגה, למעט יוצא דופן אחד: בפסח 2005 .בחג זה נספרו מעל 000,2 מבקרים ביום. בשל העומס הכבד נעשה ניטור בתום החג. המערכת עמדה במעמסה בכבוד, ולא רק שלא התמוטטה, אלא ייצרה מים באיכות טובה. הנתון היחיד שחרג מעט מהתקן הוא הצח"ב שעמד על 39 מג"ל.

נתוני המערכת:

כעכעכעכעכע.PNG
bottom of page